เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการประชุมชี้แจง

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

     ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำในอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยชลประทานนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิก และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี ๒๕๖๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ สะอาดละออ เจ้าหน้าที่โครงการฯ  : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์