ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ฯ

ร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

สู่ไทยแลนด์ 4.0

              ระหว่างวันที่11-12 กันยายน 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันที่ 11 กันยายน 2560

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายวริทธิ์ พงษ์อภัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์