เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพ

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอโกรกพระ 

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชม เกี่ยวกับการบริหารจัดการศัตรูพืช และการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปี 2560 ของสำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน หมู่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์  สะอาดลออ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์