ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดอบรมปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายโอภาส ประภัสโร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเบื้องต้น จากอำเภอเมือง อำเภอชุมตาบง อำเภอไพศาลี  และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 กลุ่ม  มีเกษตรกร ทั้งหมด 32 คน เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้  ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การดำเนินการในการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ รวมถึงการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ และมีความพร้อมในการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อขอการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ในระบบกลุ่มต่อไป

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
นายวีรชัย ปานพรม นางสาวปวีณา จั่นงาม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
: ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์