เจ้าหน้าที่ศูนย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร

ในการอบรมเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์

           เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของศูนย์ข้าวชุมชน ในกิจกรรมเวทีแลกเรียนรู้การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560 งบพัฒนาจังหวัด ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์   ณ เรือนร่มไม้รีสอร์ท อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว รวม100 คน

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ สะอาดลออ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์