คณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงสมาชิก

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี

             ระหว่างวันที่ 5 และ 6 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข31 และ กข41 ฤดูฝน ปี 2560ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยลงสุ่มตรวจในแปลงนาของสมาชิก หากแปลงของสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะทำการเก็บเกี่ยว และขนส่งมาที่ศูนย์ฯ เพื่อทำการปรับปรุงสภาพต่อไป

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายชัยวัฒน์  อรุณโชติ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์