ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี ๒๕๖๐

                ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก อำเภอลาดยาว อำเภอเมือง และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในการจัดเวทีเรียนรู้ดังกล่าวมีการให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยหัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP โดยนางสาวปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ซึ่งมีเกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมการอบรมครั้งนี้ ทั้งหมด ๑๐ กลุ่ม เกษตรกรที่ร่วมเวทีเรียนรู้ รวม ๔๗๘ คน

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ สะอาดลออ เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์