ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด

             เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  มอบหมายให้นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๐ ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโดยมีนายพิชัย โสทะ เกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานในที่ประชุม และมีเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ในอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ  โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์  ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังเพื่อเตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่  จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้มาติดตามสถานการณ์แมลงในพื้นที่ และนำเสนอการใช้ Application ที่ช่วยในด้านการวางแผนการปลูกข้าว

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ   นักวิชาการเกษตร : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์