ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

คณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานฯ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

           เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับนางสาววรวรรณ สุวรรณิน ประธานคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด กองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมคณะ ที่มาทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๐ ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยในช่วงเช้าผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์บรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และในช่วงบ่าย คณะทำงานฯ ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติตามกลุ่มฝ่ายต่างๆ แล้วทำการสรุปผลการตรวจประเมิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในช่วงเย็น

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นางสาววิภาวรรณ เมธากูล   เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์