ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพ GAP ในการจัดเวทีเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่อำเภอท่าตะโก

          เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ ในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า ๑๐๐ คน

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร  เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์