ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ อำเภอหนองบัว

 

 

         เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุวิทย์  เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐ ณ วัดวังบ่อ อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ โดยมีการให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวม ๓๓ คน

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ สะอาดละออ  เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์