เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมมาตรฐาน GAP ให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อำเภอบรรพตพิสัย

 

       เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์มอบหมายให้ นายสุวิทย์  เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ ในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า ๕๐ คน 

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ สะอาดละออ  เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์