เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมตรวจประเมินแปลงเกษตรกรที่ร่วมโครงการข้าวอินทรีย์

        เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๐  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  เพื่อตรวจประเมินเบื้องต้นแปลงเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอตาคลี และอำเภอชุมตาบง นครสวรรค์ โดยคณะผู้ตรวจประเมินได้ทำการชี้แจงขั้นตอน หลักเกณฑ์การตรวจประเมินแก่กลุ่มเกษตรกร ก่อนทำการตรวจประเมินเอกสาร และสภาพแปลงของเกษตรกรแต่ละรายที่ร่วมโครงการ

*******************

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

น.ส.ปวีณา จั่นงาม  เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์