เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

       เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสุวิทย์  เผือกจีน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ปี ๒๕๖๐ ณ เรือนร่มไม้รีสอร์ท อำเภอเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดี และเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้รวม ๒๐๐ คน

********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ สะอาดลออ  เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์