เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและการให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตจังหวัดภาคเหนือกว่า 300 ราย เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม

***********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นางสาวปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ

 กลุ่มควบคุมคุณภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์