แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมให้ความรู้การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ 67
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.เมือง 66
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฏร์ 65
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทัพชุมพล 65
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ประเมินแปลงเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว 64
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ ในงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 74
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจประเมินแปลงกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 63
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับภาค 67
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงมันร่วมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวอื่นๆระดับภาค 80
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสาธิตโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ 65