แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมทำบุญเปิดที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและประชุมวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2562 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เริ่มจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 16
คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงผลิตพันธุ์ข้าว 22
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรใน อ.ท่าตะโก และ อ.หนองบัว 15
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียน อ.ชุมแสง 15
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ พบปะกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ อ.เมืองฯ 16
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน อ.ตากฟ้า 12
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียน อ.โกรกพระ 12
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 15
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีและเกษตรกรผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 10