แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 5
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 9
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 7
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบพันธุ์ไม้ผลให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ประมง มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 8
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร 4
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรศึกษาลักษณะข้าว กข79 9
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 8
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.โกรกพระ 9