แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านในคลอง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 6
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูข้าว และการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 9
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าว(บ้านยางขาว) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 5
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 4
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองพิมวัฒนา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 10
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 14
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 ณ วัดโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 6
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาหินกลิ้ง อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 10
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านน้ำสาดเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 10
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 17