แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมตรวจประเมินแปลงเกษตรกรที่ร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ 29 สิงหาคม 2560 14
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 29 สิงหาคม 2560 18
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 29 สิงหาคม 2560 9
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25 สิงหาคม 2560 96
ศูนย์ฯ นครสวรรค์จัดการอบรมกลุ่มเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 25 สิงหาคม 2560 19
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้ายร่วมบันทึกเทปรายการของสถานีข่าวเกษตร Farm channel 25 สิงหาคม 2560 18
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว 25 สิงหาคม 2560 21
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนาโดยใช้ Mobile Application 25 สิงหาคม 2560 11
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ของอำเภอชุมแสง 25 สิงหาคม 2560 11
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 สิงหาคม 2560 22