แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมปลูกข้าวในงาน"ปลูกข้าวอินทรีย์ สามัคคีร่วมใจ บ้าน วัด โรงเรียน" ของตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 409
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ปล่อยปลา พัฒนาศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 453
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมการฝึกอบรมระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 451
ผอ. ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 485
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 434
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้บริการประชาชนในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ.ท่าตะโก เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 523