ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธินซึ่งแยกจากถนนสายกรุงเทพฯ – นครสวรรค์ กม.ที่ ๒๒๗ – ๒๓๐ อยู่บริเวณทิศตะวันตกของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพื้นที่ ๑๔๔ ไร่

                  ปี ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการ จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๕ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์ผลิต บริการและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แห่งหนึ่งในจำนวน ๒๓ ศูนย์ ทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้นตามแผนงานผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการเงินกู้จากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น (The Overseas Economic Cooperation Fund: OECF) ปี ๒๕๒๗-๒๕๒๘ เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วเสร็จ ปี ๒๕๒๙ โดยใช้งบประมาณค่าก่อสร้างพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานทั้งสิ้น ๔๙,๖๙๕,๐๐๐ บาท มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ๑ โรง ขนาด ๒๒๘ แรงม้า กำลังการผลิต ๒.๕ ตันต่อชั่วโมง โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ๖ โรง อาคารตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ ๒,๐๐๐ ตันต่อปี


                  ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๔ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๕ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขยายกำลังการผลิตเป็น ๔,๐๐๐ ตันต่อปี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์พืชระยะที่ ๑ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกร โดยก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์ประจำโรงงานเพิ่มอีก ๑ โรง ขนาด ๓๒๗ แรงม้า กำลังการผลิต ๓ ตันต่อชั่วโมง โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ๔ โรง และโรงจอดรถบรรทุก งบประมาณ ๗๒,๖๔๖,๐๐๐ บาท

                  การพัฒนาระบบงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๕ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๒ ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๒ นับเป็นหน่วยงานแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.ISO ๙๐๐๒ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ

prawat42

                  ปี ๒๕๔๕ มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.๒๕๔๕ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๕ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ ๑๕ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบให้จัดตั้งกรมการข้าว เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ ครอบคลุมถึงการปรับปรุงพัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตต่อพื้นที่และคุณภาพสูง ขึ้น การพัฒนาพันธุ์ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อพัฒนาชาวนา การแปรรูปและการจัดการอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว รวมทั้งการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ ๑๕ จังหวัดนครสวรรค์ จึงเปลี่ยนมาสังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใช้ชื่อใหม่ว่า “ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์”