ปีงบประมาณ 2564 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 nn

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2563 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2563 

ายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2563 

ปีงบประมาณ 2563 

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2563 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2563 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2563 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2563 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2563 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2562 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2562 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2562 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2562                      

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2562                   

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2562                      

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2561                   

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2561