สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมกราคม 2564  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมิุนายน 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤษภาคม 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมกราคม 2563  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกยน 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมิถุนายน 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤษภาคม 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมีนาคม 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมกราคม 2562