เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม)

ราคา

กิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา / กระสอบ

(บรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ)

ถั่วเขียว (ชัยนาท84-1)(ชั้นพันธุ์จำหน่าย แล้ง/61)     30,480             40               1,200                    (บรรจุถุงล่ะ 30 กิโลกรัม)
กข57  ชั้นพันธุ์ขยาย    ฤดูฝน/61   222,150             16                 400
กข41  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฤดูแล้ง/62   394,525             16                 400
กข57  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฤดูแล้ง/62   456,800             16                 400

 ข้อมูล ณ วันที่  19  เมษายน  2562 

หมายเหตุ

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5680 2645-6 โทรสาร 0 5680 2644 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

        ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

          เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานวันเก็บเกี่ยว ข้าวโพดหลังนาโครงการสานพลังประชารัฐฯ อ.ลาดยาว 

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พยุหะคีรี ร่วมกับศูนย์เครือข่าย

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ฯ ปี 2562  อ.แม่วงก์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ไพศาลี

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองบัว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.ลาดยาว 

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมรับเรื่องจากกลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมรับรางวัลรองชนะเลิศ  โครงการเกมเกษตรกร The Super Farmer ปีที่ 6

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.แม่เปิน

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แมลงร่วมกับชาวนาอาสา จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียน กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทัพชุมพล

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน ICS  

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโกที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตฯ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายในสำหรับมาตรฐานข้าว GAP จ.สุพรรณบุรี 

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์รณรงค์ขนข้าว เข้าธนาคารเมล็ดพันธุ์ อำเภอแม่เปิน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วย บริการประชาชนอำเภอแม่เปิน

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อ.ตาคลี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน  อ.ชุมตาบง

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว อ.หนองบัว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่๑

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์อำเภอแม่เปิน

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย อำเภอเก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์เตรียม กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปีที่6

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี 

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดการเก็บเกี่ยวและการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ร่วมเตรียมความพร้อมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม ในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปีที่ 6

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของ กลุ่มนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจแปลงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ตรวจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ ผลผลิตข้าวรอบที่ 1 ปี 2561/2562

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน ระบบรายงานสถานการณ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนฯอำเภอตาคลี

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105อ.หนองบัว  

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และผู้นำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคลากรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ

  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ อำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี  

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่ม อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมปรับโครงสร้างกรมการข้าวผ่านระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมโครงการผลิตข้าวอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมทำบุญเปิดที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและประชุมวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เริ่มจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ตรวจประเมินแปลงผลิตพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรใน อ.ท่าตะโก และ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียน อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ พบปะกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน อ.ตากฟ้า

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียน อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีและเกษตรกรผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายในและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมตรวจสอบวัสดุคงคลังของศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คงคลัง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมโครงการประกันภัยข้าวนาปี

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนเข้าสู่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำนักเรียนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำนักเรียนศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอไพศาลี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำนักเรียนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าตะโก

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการปลูกข้าวนาปี 2561/62

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำนักเรียนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามสถานการณ์โรคและแมลงในอำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเกษตรกรที่ร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ข้าวดีเด่นประจำปี 2561 ระดับเขต 9

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ”

อ่านต่อ