icon 1

เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม)

ราคา

กิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา / กระสอบ

(บรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ)

กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฤดูแล้ง ปี 2563

         -

          16               400

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนายน  2563i update

   หมายเหตุ

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5680 2645-6 โทรสาร 0 5680 2644 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 1 (บ้านทัพชุมพล2) ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพบปะเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว และหมู่ที่ 5ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 8 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองจิกรี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 9 ตำบลวังมหากร ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 5ตำบลท่าตะโก ณ ศาลาวัดไดตามุ่ย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแดน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อำเภอบรรพตพิสัย    จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสูง ณ ศาลาเอนกประสงค์ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 3 ตำบลวังน้ำลัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดรังย้อย อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แมลงและโรคในแปลงพยากรณ์ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอชุมแสง และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองกลับ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้ พร้อมทั้งสำรวจคัดกรองข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่องของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์ฯ ณ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 1 (บ้านทัพชุมพล2) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง พร้อมส่งมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอชุมแสง และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนวัดหินกราวประชาสวรรค์ อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563 อำเภอไพศาลีอำเภอท่าตะโก และอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแปลงขยายพันธุ์พืชให้กับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง พร้อมส่งมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่องและจุดติดตั้งโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำระบบควบคุมภายใน GAP ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านคลองระนง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมปล่อยขบวนรถจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/2564

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ให้คำแนะแก่เกษตรกรที่ต้องการผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมหารือกับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านคลองจระเข้เผือก ในการแก้ไขปัญหากรณีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับมีปัญหา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin conference จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ณ ห้องประชุมรวงข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ณ วัดห้วยถั่วใต้อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ตำบลพนมรอก ตำบลดอนคา และตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ตำบลหัวถนน และตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ตำบลทำนบอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ณ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ พร้อมทั้งสำรวจคัดกรองข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ บรรยายและสาธิตการปฎิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่คณะบุคคลจากภาคเอกชน

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดส่งและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองพิมวัฒนา พร้อมทั้งมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดำเนินการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว ดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2563 อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.เก้าเลี้ยว 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบลพนมรอก และกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์บ้านท้องคลอง ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin conference จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เกี่ยวกับการปรับแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2564 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามและทบทวนการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน ในการรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินสะเดา ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินสะเดา อำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอชุมตาบง และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563 อ.แม่วงก์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563 อ.แม่วงก์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดพิธีไหว้สักการะศาลแม่เทพ และแม่โพสพ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดส่งและการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563 อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดส่งและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอตาคลี

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ธนาคารเมล็ดพันธุ์ อ.แม่เปิน 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ทบทวนระบบควบคุมภายใน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP Seed) 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรและจัดฐานเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2   อ.พยุหะคีรี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2  อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ฯ อ.ตาคลี

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบวัสดุการผลิต ปี 2563

อ่านต่อ

      รองอธิบดีกรมการข้าว พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนฯ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนฯ อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2563 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมสัมมนาการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน  อ.พยุหะคีรี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศูนย์ข้าวชุมชน อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศูนย์ข้าวชุมชน อ.ไพศาลี

อ่านต่อ