เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม)

ราคา

กิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา / กระสอบ

(บรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ)

ถั่วเขียว (ชัยนาท84-1)(ชั้นพันธุ์จำหน่าย แล้ง/61)     30,780             40               1,200                    (บรรจุถุงล่ะ 30 กิโลกรัม)
กข41 ชั้นพันธุ์ขยาย    ฤดูฝน/61   199,325             16                 400
กข57 ชั้นพันธุ์ขยาย    ฤดูฝน/61   295,175             16                 400
ขาวดอกมะลิ 105      ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน/61         -             26                 650

 ข้อมูล ณ วันที่  18  มกราคม  2562 

หมายเหตุ

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5680 2645-6 โทรสาร 0 5680 2644 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เตรียมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปีที่6

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดการเก็บเกี่ยวและการจัดการเมล็ดพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของ กลุ่มนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจแปลงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ตรวจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ ผลผลิตข้าวรอบที่ 1 ปี 2561/2562

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน ระบบรายงานสถานการณ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนฯอำเภอตาคลี

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105อ.หนองบัว  

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และผู้นำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคลากรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ

  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ อำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี  

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่ม อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมปรับโครงสร้างกรมการข้าวผ่านระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมโครงการผลิตข้าวอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมทำบุญเปิดที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและประชุมวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เริ่มจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ตรวจประเมินแปลงผลิตพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรใน อ.ท่าตะโก และ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียน อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ พบปะกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน อ.ตากฟ้า

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียน อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีและเกษตรกรผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายในและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมตรวจสอบวัสดุคงคลังของศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คงคลัง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมโครงการประกันภัยข้าวนาปี

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนเข้าสู่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำนักเรียนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำนักเรียนศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอไพศาลี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำนักเรียนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าตะโก

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการปลูกข้าวนาปี 2561/62

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำนักเรียนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามสถานการณ์โรคและแมลงในอำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเกษตรกรที่ร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ข้าวดีเด่นประจำปี 2561 ระดับเขต 9

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ”

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำนักเรียนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะกลุ่มเกษตรที่ร่วมการรอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอลาดยาว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมปลูกข้าวกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน อำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะกลุ่มเกษตรที่ร่วมการรอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอเมือง และอำเภอตาคลี

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้เรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกร อำเภอเก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะกลุ่มเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ปล่อยขบวนรถส่งเมล็ดพันธุ์โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของอำเภอเมือง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของอำเภอแม่เปิน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของอำเภอพยุหะคีรี

อ่านต่อ

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ รับพระราชทานโล่รางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของอำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของอำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมไถกลบตอซัง ของกลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการอบรมการทำน้ำหมักให้แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นวิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) และการให้บริการทางการเกษตร ปี 2561อำเภอไพศาลี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอเมือง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการให้บริการทางการเกษตร ปี 2561อำเภอเก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโกรกพระ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอแม่เปิน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอไพศาลี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอชุมตาบง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่เปิน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอลาดยาว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร อำเภอท่าตะโก

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมงานรณรงค์ไถกลบตอซังโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) อำเภอโกรกพระ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ประชุมเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพยุหะคีรี

อ่านต่อ