เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม)

ราคา

กิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา / กระสอบ

(บรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ)

ถั่วเขียว (ชัยนาท84-1)(ชั้นพันธุ์จำหน่าย แล้ง/61)      29,910             40               1,200                    (บรรจุถุงล่ะ 30 กิโลกรัม)
กข57  ชั้นพันธุ์ขยาย    ฤดูฝน/61    180,850             16                 400
กข41  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฤดูแล้ง/62    796,975             16                 400
กข57  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฤดูแล้ง/62    443,750             16                 400

 ข้อมูล ณ วันที่  17  มิถุนายน  2562 

หมายเหตุ

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5680 2645-6 โทรสาร 0 5680 2644 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์พบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ตากฟ้า

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.พยุหะคีรี

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ปี 2562 อ.แม่เปิน

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้รักษ์เกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.บรรพตพิสัย 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ร่วมประชุมหารือประเด็นการทำวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดนครสวรรค์  

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP Seed กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP Seed กลุ่มนาแปลงใหญ่อ.หนองบัว และ อ.ไพศาลี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหูกวาง อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี อบต.เนินมะกอก

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านทัพชุมพล อ.เมือง

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน GAP Seed และระบบควบคุมภายใน

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่หมู่4 เจริญผล อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหน้าเขา อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรในพื้นที่ อ.ไพศาลี และ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเกษตรกรที่ร่วมการอบรมหลักสูตรการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงข้าว กข43 จังหวัดชัยนาท

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.บรรพตพิสัยเรื่องการผลิตข้าว กข ๗๗

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหาดสูง อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์พันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองจิกรี อ.ตาคลี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.เมือง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  (field Day) อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กิจกรรมเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลนากลาง อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่           ปี 2562

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่วังมหากร อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดทำแปลงเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข77 กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่หัวพลวง อ.ท่าตะโก 

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวันสาธิตการจัดการในแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

อ่านต่อ

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของจุดบริการประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกับสมาชิก กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมบันทึกเทปโครงการเกมเกษตรกร ปีที่ 6

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมของสมาชิก กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมโครงการเกมเกษตรกร ปีที่ 6

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

        ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

          เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานวันเก็บเกี่ยว ข้าวโพดหลังนาโครงการสานพลังประชารัฐฯ อ.ลาดยาว 

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พยุหะคีรี ร่วมกับศูนย์เครือข่าย

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ฯ ปี 2562  อ.แม่วงก์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ไพศาลี

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองบัว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.ลาดยาว 

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมรับเรื่องจากกลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมรับรางวัลรองชนะเลิศ  โครงการเกมเกษตรกร The Super Farmer ปีที่ 6

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.แม่เปิน

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แมลงร่วมกับชาวนาอาสา จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียน กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทัพชุมพล

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน ICS  

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโกที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตฯ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายในสำหรับมาตรฐานข้าว GAP จ.สุพรรณบุรี 

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์รณรงค์ขนข้าว เข้าธนาคารเมล็ดพันธุ์ อำเภอแม่เปิน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วย บริการประชาชนอำเภอแม่เปิน

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อ.ตาคลี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน  อ.ชุมตาบง

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว อ.หนองบัว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่๑

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์อำเภอแม่เปิน

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย อำเภอเก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์เตรียม กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปีที่6

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี 

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดการเก็บเกี่ยวและการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ร่วมเตรียมความพร้อมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม ในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปีที่ 6

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของ กลุ่มนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์

อ่านต่อ