icon 1

เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม)

ราคา

กิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา / กระสอบ

(บรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ)

กข41 ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฤดูแล้ง ปี 2563

         -

          16               400
กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2563          -           16               400

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่  7  สิงหาคม  2563i update

   หมายเหตุ

*** เมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 และ กข79 อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบความงอก
วันที่จำหน่ายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5680 2645-6 โทรสาร 0 5680 2644 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตาม และจัดทำเอกสารในการขอรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านท้องคลอง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี อ.เเม่เปิน จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงและสำรวจคัดกรองข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่องจากสมาชิก ศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก และอ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตาม และจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน ICS ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองกระบอก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าจังหวัดนครสวรรค์ ณ โครงการชลประทานนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลง และแปลงเรียนรู้ ของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.เมือง อ.บรรพตพิสัย และ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดโคกมะขวิด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกิจกรรม "ศาสตร์พระราชา ร่วมใจกันทำนา" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมประเมินศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ อ.เมือง อ.ไพศาลี และอ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะสื่อมวลชน ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ม.1 และม.4 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ม.4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ม.8 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้สมาชิก กลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.1 (ทัพชุมพล2) ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรต้นแบบที่คัดเลือกให้เป็นจุดเรียนรู้ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICSให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.5 ต.หนองเต่า และม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ม.4 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าวและคณะ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 3 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองจิกรี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ม.9 ต.วังมหากร และม.6 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน ICS ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ GAP Seed ปี 2563 อ.หนองบัว อ.บรรพตพิสัย อ.ลาดยาว และ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ม.14 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.5 ต.ท่าตะโก และม.3 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.นครสวรรค์ ณ วัดโคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.4 ชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยถั่วเหนือ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านคลองจระเข้เผือก ต.พิกุล และม.1 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 1 (บ้านทัพชุมพล2) ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพบปะเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว และหมู่ที่ 5ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 8 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองจิกรี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 9 ตำบลวังมหากร ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 5ตำบลท่าตะโก ณ ศาลาวัดไดตามุ่ย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแดน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อำเภอบรรพตพิสัย    จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสูง ณ ศาลาเอนกประสงค์ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 3 ตำบลวังน้ำลัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดรังย้อย อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แมลงและโรคในแปลงพยากรณ์ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอชุมแสง และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองกลับ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้ พร้อมทั้งสำรวจคัดกรองข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่องของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์ฯ ณ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 1 (บ้านทัพชุมพล2) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง พร้อมส่งมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอชุมแสง และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนวัดหินกราวประชาสวรรค์ อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563 อำเภอไพศาลีอำเภอท่าตะโก และอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแปลงขยายพันธุ์พืชให้กับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง พร้อมส่งมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่องและจุดติดตั้งโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำระบบควบคุมภายใน GAP ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านคลองระนง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมปล่อยขบวนรถจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/2564

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ให้คำแนะแก่เกษตรกรที่ต้องการผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมหารือกับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านคลองจระเข้เผือก ในการแก้ไขปัญหากรณีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับมีปัญหา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin conference จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ณ ห้องประชุมรวงข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ณ วัดห้วยถั่วใต้อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ตำบลพนมรอก ตำบลดอนคา และตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ตำบลหัวถนน และตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ตำบลทำนบอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ณ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ พร้อมทั้งสำรวจคัดกรองข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ บรรยายและสาธิตการปฎิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่คณะบุคคลจากภาคเอกชน

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดส่งและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองพิมวัฒนา พร้อมทั้งมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดำเนินการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว ดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2563 อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.เก้าเลี้ยว 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการฯ ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบลพนมรอก และกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์บ้านท้องคลอง ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin conference จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เกี่ยวกับการปรับแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2564 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามและทบทวนการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน ในการรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินสะเดา ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินสะเดา อำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอชุมตาบง และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ