เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม)

ราคา

กิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา / กระสอบ

(บรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ)

กข57  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฤดูฝน ปี 2562      158,400           17               425
กข57 ชั้นพันธุ์จำหน่ายฤดูฝน ปี 2562    144,200           16               400
กข41 ชั้นพันธุ์ขยาย     ฤดูฝน ปี 2562     455,225           17               425

 ข้อมูล ณ วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563 

หมายเหตุ

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5680 2645-6 โทรสาร 0 5680 2644 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมให้ความรู้การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.เมือง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฏร์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทัพชุมพล

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ประเมินแปลงเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ ในงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจประเมินแปลงกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับภาค

อ่านต่อ

    ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงมันร่วมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวอื่นๆระดับภาค 

อ่านต่อ

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสาธิตโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการนาแปลงใหญ่แก่กลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าว กข79

อ่านต่อ

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบพันธุ์ไม้ผลให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ประมง มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรศึกษาลักษณะข้าว กข79

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร อ.เมือง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ส่งมอบข้าวสารเพื่อ ส่งมอบกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน34

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ติดตามการขอรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กิจกรรมเวทีเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมชี้แจงระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การผลิตเมล็ดพันธุ์ตามระบบ GAP Seed แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีร่วมลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ในพื้นที่ อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.พยุหะคีรี

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะสมาชิกศูนย์เครือข่ายฯ ในการประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  ให้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มใหม่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ผู้บริหารกรมการข้าว ผู้นำชาวนา เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติ อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และกรมการข้าวระดับเขต

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ชุมตาบง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

      ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปล่อยขบวนรถจัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต  2562

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 2562 อ.เมือง

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์พบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ตากฟ้า

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.พยุหะคีรี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ปี2562 อ.แม่เปิน

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้รักษ์เกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.บรรพตพิสัย 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ร่วมประชุมหารือประเด็นการทำวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดนครสวรรค์  

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP Seed กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP Seed กลุ่มนาแปลงใหญ่อ.หนองบัว และ อ.ไพศาลี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหูกวาง อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี อบต.เนินมะกอก

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านทัพชุมพล อ.เมือง

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน GAP Seed และระบบควบคุมภายใน

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่หมู่4 เจริญผล อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหน้าเขา อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรในพื้นที่ อ.ไพศาลี และ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเกษตรกรที่ร่วมการอบรมหลักสูตรการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงข้าว กข43 จังหวัดชัยนาท

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.บรรพตพิสัยเรื่องการผลิตข้าว กข ๗๗

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหาดสูง อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์พันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองจิกรี อ.ตาคลี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.เมือง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  (field Day) อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กิจกรรมเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลนากลาง อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่           ปี 2562

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่วังมหากร อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดทำแปลงเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข77 กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่หัวพลวง อ.ท่าตะโก 

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวันสาธิตการจัดการในแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

อ่านต่อ