icon 1

เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม)

ราคา

กิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา / กระสอบ

(บรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ)

กข57  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฤดูฝน ปี 2562
     35,350           17               425
กข57 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดููฝน ปี 2562      93,675           16               400
กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฤดูแล้ง ปี 2563    655,750           16               400

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่  25  พฤษภาคม  2563i update

   หมายเหตุ

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5680 2645-6 โทรสาร 0 5680 2644 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563 อ.แม่วงก์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดพิธีไหว้สักการะศาลแม่เทพ และแม่โพสพ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดส่งและการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563 อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดส่งและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอตาคลี

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ธนาคารเมล็ดพันธุ์ อ.แม่เปิน 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ทบทวนระบบควบคุมภายใน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP Seed) 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรและจัดฐานเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2   อ.พยุหะคีรี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2  อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ฯ อ.ตาคลี

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบวัสดุการผลิต ปี 2563

อ่านต่อ

      รองอธิบดีกรมการข้าว พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนฯ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนฯ อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2563 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมสัมมนาการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน  อ.พยุหะคีรี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศูนย์ข้าวชุมชน อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศูนย์ข้าวชุมชน อ.ไพศาลี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศูนย์ข้าวชุมชน อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานประเพณีสู่ขวัญข้าว อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมประธานศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศูนย์ข้าวชุมชน อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563 อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

      ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงมันร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมหยุดเผาในพื้นที่เกษตร อ.หนองบัว    

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยน้ำหอม ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปี 7

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี 2563 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยน้ำหอม ร่วมบันทึกเทปภารกิจรายการเกมเกษตรกร ปี 7

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมการอบรมและชี้แจงกติกาการแข่งขันเกมเกษตรกรกับกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วย น้ำหอม 

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.เก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามพบปะกลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

       เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ อ.ลาดยาว  

อ่านต่อ

      สมาชิกนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ บันทึกเทปรายการเกมเกษตรกร

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และสมาชิกนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมร่วมพิธีเปิด เกมเกษตรกร ปีที่ 7

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งแก่เกษตรกร อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝนปี 2562ในพื้นที่ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแปลงเรียนรู้กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.หนองบัว และ อ.ไพศาลี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ชี้แจงโครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง ฯ ปี 2562 ในอำเภอท่าตะโก

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (ข้าวเพื่อการบริโภค)

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน  อ.ตากฟ้า

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่พบปะประธานศูนย์ข้าวชุมชน และเกษตรกรต้นแบบของ ศพก.

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมร่วมบันทึกสื่อการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ GAP

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมให้ความรู้การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.เมือง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฏร์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทัพชุมพล

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ประเมินแปลงเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ ในงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจประเมินแปลงกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับภาค

อ่านต่อ

    ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงมันร่วมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวอื่นๆระดับภาค 

อ่านต่อ

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสาธิตโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการนาแปลงใหญ่แก่กลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าว กข79

อ่านต่อ

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบพันธุ์ไม้ผลให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ประมง มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรศึกษาลักษณะข้าว กข79

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร อ.เมือง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ