เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม)

ราคา

กิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา / กระสอบ

(บรรจุ 30 กิโลกรัม / กระสอบ)

ถั่วเขียว (ชัยนาท84-1)

(ชั้นพันธุ์จำหน่าย แล้ง/61)

    45,390             40                   1,200

 ข้อมูล ณ วันที่   15   สิงหาคม  2561 

หมายเหตุ

***โปรดโทรสอบถามเมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่ายก่อนเดินทางมาซื้อ

โทร. 0 5680 2645-6 โทรสาร 0 5680 2644 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ 

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจแปลง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงนาสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ อำเภอลาดยาว 

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมเกษตรกรวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง 61

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดภูมิทัศน์ประกอบพระเมรุมมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ 

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรม วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การพระราชทานธงชาติไทย 

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นวิทยากรอบรมกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกรกพระ 

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ร่วมจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบพระเมรุมาศ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีรับมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบข้าวปลอดภัย

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และ ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย ร่วมต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วม โครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้ชาวนารุ่นใหม่โรงเรียนวัดนากลาง 

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เ็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอชุมแสง และอำเภอลาดยาว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการประชุม หน่วยงานภาคีเครือข่ายโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการประชุมชี้แจง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าว สู่ไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอโกรกพระ 

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดอบรมปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงสมาชิก กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานฯ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพ GAP ในการจัดเวทีเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่อำเภอท่าตะโก

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ อำเภอหนองบัว  

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมมาตรฐาน GAP ให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมตรวจประเมินแปลงเกษตรกรที่ร่วมโครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

ศูนย์ฯ นครสวรรค์จัดการอบรมกลุ่มเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้ายร่วมบันทึกเทปรายการของสถานีข่าวเกษตร Farm channel

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนาโดยใช้ Mobile Application

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ของอำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมปักดำข้าว ฯเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

ศูนย์ฯ นครสวรรค์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาบุคลากร และ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ความรู้ GAP แก่เกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และชาวศูนย์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์  และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมเกี่ยวข้าวในกิจกรรม ”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่ ๖”

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลง ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมงาน “๕๐ ปี น้อมรำลึกตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการผลิตปศุสัตว์คุณภาพ

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงฯ ออกตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี59

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ช่วยเหลือหน่วยงานอื่นในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการ ที่มาติดตามเรื่องการเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้ายร่วมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ พบปะเกษตรกรที่พบปัญหาในการเพาะปลูกข้าว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิต GAP

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมปลูกข้าวแปลงทดลอง ที่กลุ่มฯ สะเดาซ้าย ลาดยาว

อ่านต่อ

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้บริการประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.แม่วงก์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโครงการ CORIGAP

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำ ปี 2559

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พบปะสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ พบปะเกษตรกรและติดตามแปลงที่ร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ ในพื้นที่ อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ ที่พบปัญหาในการเพาะปลูกข้าว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมการสัมมนาผลการดำเนินงานฯกรมการข้าว

อ่านต่อ

ชาวศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเครื่องจักรกลโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตข้าวโครงการนาแปลงใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการสัมมนาทิศทางโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พบปะเกษตรในการประชุมเชื่อมโยงการตลาดภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่มการสัมมนา ศูนย์ข้าวชุมชนและการพัฒนานาแปลงใหญ่ฯ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมจัดสถานีเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมวางแผนการบูรณการร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูข้าวในแปลงเรียนรู้ อ.ไพศาลี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ ในอำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนวัดนากลาง อำเภอโกรกพระ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดโครงการลดต้นทุนในอำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดโครงการลดต้นทุนในอำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบด้านข้าวในอำเภอชุมแสง

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมปลูกข้าวในงาน"ปลูกข้าวอินทรีย์ สามัคคีร่วมใจ บ้าน วัด โรงเรียน" ของตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ปล่อยปลา พัฒนาศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมการฝึกอบรมระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

  ผอ. ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ