Black Ribbon

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมปลูกข้าวในงาน"ปลูกข้าวอินทรีย์ สามัคคีร่วมใจ บ้าน วัด โรงเรียน" ของตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ปล่อยปลา พัฒนาศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมการฝึกอบรมระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

  ผอ. ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้บริการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ