เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม)

ราคา

กิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา / กระสอบ

(บรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ)

กข57  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฤดูฝน ปี 2562      140,400           17               425
กข41 ชั้นพันธุ์ขยาย     ฤดูฝน ปี 2562     429,475           17               425

 ข้อมูล ณ วันที่  27  มีนาคม  2563 

หมายเหตุ

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5680 2645-6 โทรสาร 0 5680 2644 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอบรรพตพิสัย

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563 อำเภอหนองบัว

อ่านต่อ

      ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงมันร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมหยุดเผาในพื้นที่เกษตร อ.หนองบัว    

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยน้ำหอม ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปี 7

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี 2563 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยน้ำหอม ร่วมบันทึกเทปภารกิจรายการเกมเกษตรกร ปี 7

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมการอบรมและชี้แจงกติกาการแข่งขันเกมเกษตรกรกับกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วย น้ำหอม 

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.เก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามพบปะกลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

       เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ อ.ลาดยาว  

อ่านต่อ

      สมาชิกนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ บันทึกเทปรายการเกมเกษตรกร

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และสมาชิกนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมร่วมพิธีเปิด เกมเกษตรกร ปีที่ 7

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งแก่เกษตรกร อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝนปี 2562ในพื้นที่ อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแปลงเรียนรู้กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.หนองบัว และ อ.ไพศาลี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ชี้แจงโครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยภัยฝนทิ้งช่วง ฯ ปี 2562 ในอำเภอท่าตะโก

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (ข้าวเพื่อการบริโภค)

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน  อ.ตากฟ้า

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่พบปะประธานศูนย์ข้าวชุมชน และเกษตรกรต้นแบบของ ศพก.

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมร่วมบันทึกสื่อการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ GAP

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมให้ความรู้การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.เมือง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฏร์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทัพชุมพล

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ประเมินแปลงเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ ในงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจประเมินแปลงกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับภาค

อ่านต่อ

    ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงมันร่วมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวอื่นๆระดับภาค 

อ่านต่อ

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสาธิตโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการนาแปลงใหญ่แก่กลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าว กข79

อ่านต่อ

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบพันธุ์ไม้ผลให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ประมง มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรศึกษาลักษณะข้าว กข79

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร อ.เมือง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ส่งมอบข้าวสารเพื่อ ส่งมอบกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน34

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ติดตามการขอรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กิจกรรมเวทีเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมชี้แจงระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การผลิตเมล็ดพันธุ์ตามระบบ GAP Seed แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีร่วมลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ในพื้นที่ อ.ชุมแสง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.พยุหะคีรี

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะสมาชิกศูนย์เครือข่ายฯ ในการประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เก้าเลี้ยว

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  ให้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มใหม่

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ผู้บริหารกรมการข้าว ผู้นำชาวนา เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติ อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และกรมการข้าวระดับเขต

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ชุมตาบง

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

      ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปล่อยขบวนรถจัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต  2562

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 2562 อ.เมือง

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์พบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.โกรกพระ

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ตากฟ้า

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.พยุหะคีรี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ปี2562 อ.แม่เปิน

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.หนองบัว

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้รักษ์เกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

      ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.บรรพตพิสัย 

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ร่วมประชุมหารือประเด็นการทำวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

อ่านต่อ

    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดนครสวรรค์  

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP Seed กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP Seed กลุ่มนาแปลงใหญ่อ.หนองบัว และ อ.ไพศาลี

อ่านต่อ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย

อ่านต่อ